ŠVIETIMO POLITIKOS CENTRUI – 10 METŲ

 

Švietimo politikos centras savo veiklą pradėjo 2001 metais Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, remiamas Atviros Lietuvos fondo. Centre iki šiol veikia biblioteka, kurios didesniąją fondų dalį sudaro ALF Švietimo studijų centre 1996-2000 metais sukauptos knygos.

Steigiant Švietimo politikos centrą, Lietuvoje beveik nebuvo išsamesnių švietimo politikos tyrimų, studijų programų, švietimo politikos problemų analizės. Iki tol dauguma tokių analitinių studijų buvo atlikta ALF Švietimo studijų centro užsakymu, dažniausiai dalyvaujant Vilniaus universiteto edukologams. VU Filosofijos fakulteto Švietimo politikos centras tapo šios besiformuojančios švietimo politikos tyrimų ir analizės tradicijos perėmėju. Pirmuoju Švietimo politikos centro direktoriumi 2001-2003 metais buvo doc. dr. Algirdas Zabulionis, o 2005-2009 metais centrui vadovavo Virginija Būdienė. Nuo 2010 m. centro veiklas koordinuoja dr. Lilija Duoblienė.

Švietimo politikos centras veikia projektų pagrindu. Projektai vykdomi kartu su VU Edukologijos katedra, asocijuotais ekspertais, nacionaliniais bei tarptautiniais partneriais. Įgyvendinami projektai dažniausiai turi išorinius rėmėjus - Lietuvos ar tarptautinius. Pagrindinės Švietimo politikos centro veiklos: Lietuvos švietimo politikos kaitos analizė ir viešųjų diskusijų skatinimas; teoriniai ir taikomieji švietimo politikos tyrimai; švietimo vadybos ir politikos kursų, studijų modulių rengimas.

 

Svarbiausi Švietimo politikos centro projektai (2001-2011 m.)

 

 • Tyrimas „Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas“, 2001. Šis tyrimas atliktas Švietimo ir mokslo ministerijai užsakius. Tyrimą atliko: dr. Algirdas Zabulionis, prof. Rimantas Želvys ir Virginija Būdienė. (Trumpus Švietimo politikos centro projektų aprašymus ir publikacijas rasite internete cia.
 • Tyrimas „Abiturientų universitetinių studijų pasirinkimai“, 2002. Tyrimą atliko: dr. Algirdas Zabulionis (VU), Eugenijus Stumbrys (Studijų kokybės vertinimo centras), Gediminas Trakas (Nacionalinis egzaminų centras).
 • Tyrimas „Studijų reformų Lietuvoje analizė‘, 2003. Tyrimą atliko: prof. habil. dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universiteto Švietimo politikos centras), Rima Žilinskaitė (Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantė). Rėmėjas-Atviros Lietuvos fondas.
 • Tarptautinis tyrimas “Iškritimas iš švietimo sistemos”, 2004-2007. VU ŠPC vaidmuo projekte-vadovavimas tarptautiniam švietimo problemos tyrimo projektui. Šiame švietimo monitoringo tyrime dalyvavo šešių šalių švietimo politikos centrai iš Albanijos, Latvijos, Mongolijos, Kazachstano, Tadžikijos, Slovakijos. Tyrimo tikslas- ištirti privalomojo mokymosi amžiaus vaikų pagrindinės mokyklos nelankymo mastą, statistikos būklę, švietimo politikos reakcijas į šį fenomeną ir jo įtaką lygioms švietimosi galimybėms dalyvaujančiose šalyse, pateikti rekomendacijų. Išleista tyrimo rezultatus apibendrinanti knyga anglų kalba, projekto rezultatai pristatyti dalyvaujančių šalių švietimo politikams, akademinei bendruomenei (CIES asociacijos konferencijoje Stanfordo universitete), visuomenei, tarptautinėms organizacijoms ir surengti vieši svarstymai.
 • Mokomasis seminaras " Karštos švietimo politikos temos. Žiniasklaida ir švietimas“, 2006. 2006 m Prahoje (Čekijos Respublika) VU Švietimo politikos centro projektų direktorė Virginija Būdienė vedė mokymus seminare " Karštos švietimo politikos temos. Žiniasklaida ir švietimas“, kuriame dalyvavo 24 švietimo temomis rašantys žurnalistai iš Centrinės ir Rytų Europos, Centrinės Azijos ir Kaukazo. Seminare siekta žurnalistams suteikti daugiau žinių ir įgūdžių, kad švietimo temos neliktų paskutiniuose laikraščių puslapiuose. Seminarą organizavo Transitions Online (TOL), tarptautinis internetinis portalas, skirtas nušviesti Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos, Baltijos, Rusijos, Kaukazo, Centrinės Azijos ir Mongolijos šalių politinius, ekonominius ir socialinius įvykius.
 • Tarptautinis tyrimas “Šešėlinis švietimas: korepetitoriavimas”, 2003-2006. VU ŠPC vaidmuo projekte- vadovavimas tarptautiniam projektui ir Lietuvos situacijos tyrimas. Tarptautiniame korepetitoriavimo tyrime dalyvavo Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos, Gruzijos, Lietuvos, Mongolijos, Lenkijos, Slovakijos ir Ukrainos švietimo politikos centrai. Tyrimo tikslas- ištirti korepetitoriavimo mastą, švietimo politikos reakcijas į šį fenomeną ir jo įtaką lygioms švietimosi galimybėms dalyvaujančiose šalyse, pateikti rekomendacijų. Išleistas projekto leidinys anglų kalba, tyrimo rezultatai bei leidinys pristatyti dalyvaujančių šalių švietimo politikams, akademinei bendruomenei (CIES asociacijos konferencijoje Honolulu universitete), visuomenei , tarptautinėms organizacijoms.
 • Švietimo politikos studija “Mokymosi visą gyvenimą politika Lietuvoje”, 2006. VU ŠPC vaidmuo projekte- Lietuvos mokymosi visą gyvenimą politikos analizė, nacionalinės ataskaitos Europos Sąjungos švietimo direktoratui rengimo koordinavimas. Planuojama kasmet atlikti ir publikuoti mokymosi visą gyvenimą politikos pokyčių monitoringą ir organizuoti interesų grupių forumą. Partneriai- Švietimo ir mokslo ministerija, Suaugusiųjų švietimo ir informacijos centras.
 • Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Švietimo politikos transformacijos: migracija, skoliniai, glokalizacija” Organizatoriai - Švietimo politikos centras ir Edukologijos katedra. Švietimo politikos centras ir Edukologijos katedra 2005 metų lapkričio 11-12 dienomis organizavo didelę tarptautinę mokslinę konferenciją „Švietimo politikos transformacijos: migracija, skoliniai, glokalizacija“. Konferenciją rėmė: LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Valstybinis mokslo ir studijų fondas, Atviros visuomenės institutas ir ALF programa „Rytai-Rytai“. Konferencijoje dalyvavo 83 dalyviai iš 20 šalių.
 • Projektų grupė ” Korupcija švietime”, 2004-2006. VU ŠPC vaidmuo– mokomųjų seminarų vedimas, korupcijos švietime analizė. Veiklos: dalyvaujant partnerių –VŠĮ Šiuolaikinių didaktikų centro projekte, buvo pravesti seminarai trijų savivaldybių-Mažeikių, Elektrėnų, Anykščių rajonų grupėms, kurias sudarė gyventojų, švietimo politikų ir švietimo bendruomenės (mokytojai, mokiniai, administracija) atstovai apie korupcijos suvokimą, korupcijos žemėlapio sudarymo metodiką, ir antikorupcinių jaunimo projektų vadybą.
 • Tarptautinis projektas “Švietimo politikos centrų tinklo kūrimas”. VU Švietimo politikos centro vaidmuo pjekte: veiklų koordinavimas 2004-2006 m. bei švietimo politikos centrų bendros veiklos, tyrimų, švietimo politikos analizės projektų inicijavimas. Sukurtas šio centrų susivienijimo tinklapis, išleistas katalogas. Atlikti parengiamieji darbai švietimo politikos centrų tinklo formalizavimui. Kasmet organizuojamos bendros konferencijos. Švietimo politikos centrų neformaliam tinklui šiuo metu priklauso 25 centrai iš 20 šalių Centrinėje ir rytų Europoje, Kaukaze, Centrinėje Azijoje. Nuo 2007 metų tinklo veiklos koordinavimą perėmė Kroatijos centras.
 • Vesti seminarai švietimo bendruomenei Kosove „Antikorupciniai švietimo projektai“. Atlikta korupcijos švietime analizė “ Korupcija, skaidrumas ir atskaitomybė švietime: Centrinė Azija”. Autoriai: Virginija Būdienė, Jacques Hallak, Muriel Poisson (UNESCO IIEP, Paryžius).
 • 2009 m. įgyvendintas projektas „Aktualių švietimo, studijų ir mokslo politikos problemų analizė ir viešosios diskusijos". Išspausdinta analitinių straipsnių serija masinės žiniasklaidos priemonėse siekiant paskatinti viešąsias švietimo diskusijas aktualiausiomis švietimo temomis: mokslo ir studijų reforma; mokslo, studijų ir verslo slėniai; bedarbystė ir studijos; švietimo politizavimas ir kt.
 • 2009 m. išleista kolektyvinė monografija "Lietuvos švietimo politikos transformacijos", kurios pagrindinis tikslas - analizuojant švietimo politikos dokumentus ir išryškinant švietimo politikos kontekstą, ištirti Lietuvos švietimo politikos transformacijas lemiančius veiksnius, Lietuvos ir ES švietimo politikos dermę ir aptarti Lietuvos politikos tendencijas. Monografijos autoriai: V. Aramavičiūtė, T. Bulajeva, V. Būdienė, L. Duoblienė, G. Čiužaitė, L. Leišytė, K. Kaminskas, G. Purvaneckienė, I. Stonkuvienė, V. Targamadzė, A. Zabulionis, R. Želvys.   Monografijos sudarytojos T. Bulajeva ir L. Duoblienė.
 • 2011 m. publikuota prof. L. Duoblienės monografija "Ideologizuotos švietimo kaitos teritorijos".

Švietimo politikos centro darbo planuose:

 • Lietuvos švietimo sistemos ir jos kaitos analizė;
 • teoriniai ir taikomieji švietimo tyrimai;
 • politikos ir vadybos programos ir moduliai studentamas ir kt.