• Kūrybiškumo agentų ir kūrėjų, dirbančių mokykloje, mokymai pagal "Kūrybinių partnerysčių" projektą (2011-2012 m.). Mokymų temos: "Bendrosios programos ir ugdymo turinys", "Mąstymo ugdymas kuriant metaforas" (prof. L. Duoblienė).

 • Panevėžio kolegijos dėstytojams vestas kvalifikacijos tobulinimo seminaras 2011 m. gruodžio 12 d. (6 val.) tema "Studijų rezultatų vertinimas diegiant ECTS ir į studentą orientuotas studijas" (doc. T. Bulajeva).

 • Projekto "Integruotų plėtros strategijų kūrimas Socialinių mokslų kolegijos ir Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje" (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-015) rėmuose vesti 4 dienų (po dvi kiekvienoje kolegijoje) mokymai 2011 m. lapkričio mėn. tema "Studijų reforma - strateginis efektyvumo didinimo uždavinys" (doc. T. Bulajeva).

 • Projekto "Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas" (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001) rėmuose vesti mokymai (seminarai) VU dėstytojams ir studijų programų komiteto pirmininkams 2011 m. gegužės mėn. tema "Studijų programų pertvarka: teorija ir praktika" (5 srautai) (doc. T. Bulajeva).

 • „Moduliniu principu veikiančios studijų programos organizavimas“ Šiaulių universiteto dėstytojams (2010 m. projekte Studijų organizavimo ir mokymo(-si) inovacijų diegimas Šiaulių universitete (SOMID)“, Nr. VP 12.2-ŠMM-07-K-01-100) (doc. T. Bulajeva).

 • „Inovatyvūs į problemas orientuoti studijų metodai“ (2010 m. projekte „Vilniaus kolegijos vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programų atnaujinimas siekiant užtikrinti absolventų kompetencijų atitikimą verslo ir darbo rinkos poreikiams“) (doc. T. Bulajeva).

 • „Modulinė studijų programų sąranga“. „ECTS kreditų sistemos diegimas“ (2010 m. ESF projekte „Edukologų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-062) (doc. T. Bulajeva).

 • „Dalyko vertinimo sistemos kūrimas” (2010 m., 2007– 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektas „Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą“ (PROMOK)  VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-101) (doc. T. Bulajeva).

 • ESF projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų moksleiviams“ I ir II etapas 2008-2011 m. Modulio „Etika ir kinas“ išbandymas su 11-12 kl. mokytojais (2010, 2011 m.) (prof. L. Duoblienė).

 • Mokymai "Ugdymo turinio vadyba“ VU personalui (prof. L. Duoblienė).

 • B. Gates  finansuojamame projekte "Bibliotekos pažangai" - "Bibliotekos atstovavimo gebėjimų stiprinimas" (2011 m.) (doc. T. Butvilas).

 • ESF projekte Vilniaus dailės akademijos (VDA) dėstytojams atnaujinant studijų programas „Aukštojo mokslo didaktika ir vadyba: Bolonijos procesas“ (2010-2011 m.) (doc. T. Butvilas).

 • ESF projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų moksleiviams“ I ir II etapas 2008-2011. Modulio. „Šeimos etika“ išbandymas su 11-12 kl. mokytojais (2010, 2011). (doc. I. Stonkuvienė).

 • 2006 m. kovo 23-25 dienomis Prahoje (Čekijos Respublika) Švietimo politikos centro projektų direktorė Virginija Būdienė vedė mokymus seminare "Informacijos apie švietimą sklaida", kuriame dalyvavo 24 švietimo temomis rašantys žurnalistai iš Centrinės ir Rytų Europos, Centrinės Azijos ir Kaukazo. Seminare siekta žurnalistams suteikti daugiau žinių ir įgūdžių, kad švietimo temos neliktų paskutiniuose laikraščių puslapiuose. Seminarą organizavo TOL, internetinis portalas, skirtas nušviesti Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos, Baltijos, Rusijos, Kaukazo, Centrinės Azijos ir Mongolijos šalių politinius, ekonominius ir socialinius įvykius. Daugiau informacijos apie TOL >>>.
 • 2005 m. birželio 6-8 dienomis Stambule, Turkijoje, Švietimo politikos centras kartu su Atviros visuomenės instituto (Open Society Institute) Švietimo paramos programa organizavo mokymus "Alternatyvių švietimo politikos sprendimų aktualizavimas ir visuomenės informavimas". Šie mokymai buvo skirti švietimo politikos centrams, dalyvaujantiems tarptautiniuose švietimo monitoringo projektuose "Korepetitoriavimo mastai" ir "Iškritimo iš mokyklos priežastys". Lektoriai - Lisa Quinn ir Eoin Young.

 • 2005 m. kovo 2-6 dienomis Baku, Azerbaidžane, Švietimo politikos centras, kaip švietimo politikos centrų tinklo koordinatorius, kartu su Atviros visuomenės instituto (Open Society Institute) Švietimo paramos programa organizavo mokymus "Švietimo politikos analizės ir dokumentų rengimas". Lektorė Lisa Quinn.